Avdelningar, utskott och intressegrupper

Inom DIFF verkar olika typers avdelningar; fackavdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch, regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region samt specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare. DIFF:s medlemmar (också juniorer) kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna. DIFF har gemensamma fackavdelningar tillsammans med Tekniska Föreningen i Finland r.f., TFiF

Fackavdelningarnas verksamhet består av programaftnar, bastukvällar, exkursioner m.m. Alla program som arrangeras är öppna för alla medlemmar i DIFF och TFiF, också för studerande.


Inom DIFF verkar även sammanlagt tolv utskott. Av dessa är fem DIFF:s egna och sju gemensamma med Tekniska Föreningen i Finland r.f., TFiF. Medlemmarna i utskotten utses av DIFF:s (och TFiF:s) styrelse för ett år i taget.
Utskotten är underställda DIFF:s (och TFiF:s) styrelse.

Utöver avdelningarna och utskotten är intressegrupperna gemensamma för DIFF och TFiF. En intressegrupp är en organiserad grupp där intresset och/eller yrkessituationen utgör medlemskriteriet. Gruppen kan fungera antingen som en s.k. ad-hoc-grupp eller som en permanent grupp. Intressegrupperna väljer själv sina styrelser.