Utskott

Inom DIFF - Ingenjörerna i Finland verkar sammanlagt tolv utskott. Av dessa är fem DIFF:s egna och sju gemensamma med Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF).

Medlemmarna i utskotten utses av DIFF:s (och TFiF:s) styrelse för ett år. Utskotten är underställda DIFF:s (och TFiF:s) styrelse.

DIFF:s egna utskott

Arbetsutskott (AU)

Medlemmar i arbetsutskottet är förbundets styrelseordförande, bägge vice ordförande samt ytterligare en medlem. Förbundets verksamhetsledare är sekreterare i utskottet. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda styrelsemötena.

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottets uppgift är att förbereda frågor relaterade till arbetsavtal och allmän intressebevakning.

Ekonomiutskottet (EU)

Ekonomiutskottets uppgift är att övervaka förbundets finanser.

Förtjänstteckenutskottet

Förtjänstteckenutskottet förbereder och gör förslag för vilka medlemmar som ska tilldelas förtjänsttecken.

Juniorutskottet

Juniorutskottet handhar och förbereder frågor som gäller juniormedlemmarna, d.v.s. ingenjörsstuderande i DIFF. Utskottet består både av ordinarie och juniormedlemmar. De fyra yrkeshögskolorna som utbildar ingenjörer på svenska har varsin representant i utskottet.

TFiF:s och DIFF:s gemensamma utskott

Programutskottet

TFiF:s och DIFF:s gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser. Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, olika sport- och kulturevenemang och annat.

Seniorutskottet

Seniorerna består av pensionärer inom TFiF och DIFF. Efter pensionering är det fritt för alla medlemmar i TFiF och DIFF att ansluta sig till seniorerna. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i TFiF och DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar. Seniorerna styrelse väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

Kompetensutskottet

TFiF:s och DIFF:s kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiF:s och DIFF:s styrelser. Förslag till verksamhet kan skickas till utskottets sekreterare Lars Engström, e-post lars.engstrom(a)tfif.fi.

Etik- och miljöutskottet

TFiFs och DIFFS etikutskott handhar etiska frågor som gäller ingenjörers och arkitetkters yrkesutövning. Etikutskottet arrangerar etiska programaftnar och seminarier. Etikutskottet utses för ett år i taget och är underställt föreningarnas styrelser.