IAET: Ingenjörernas, arkitekternas och ekonomernas arbetslöshetskassa

Alla ordinarie Akava-anslutna medlemmar i DIFF är försäkrade i IAET-kassa (ingenjörernas, arkitekternas och ekonomernas arbetslöshetskassa). Medlemsavgiften till IAET ingår i DIFF:s medlemsavgift för ordinarie medlemmar (ordinarie medlem/ständig medlem som är Akava-ansluten). Juniormedlemmar är inte automatiskt försäkrade i IAET-kassa, men de kan ansluta sig till IAET då de uppfyller arbetsvillkoret.

DIFF-medlemmar som är företagare kan ansluta sig till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa - AYT genom att kontakta kassan.

DIFF:s medlemskategorier presenteras på sidan Medlemsavgifter.

OBS! Man skall alltid anmäla sig som arbetssökande till den lokala arbets- och näringsbyrån då man blir uppsagd.

Det är en förutsättning för att man skall kunna få arbetslöshetsunderstöd.Den lokala arbets- och näringsbyrån ger uttalande om huruvida man är berättigad till arbetslöshetsunderstöd eller inte.

IAET-kassa


IAET:s förmånsguide
ger god information om hur du ska gå till väga om du blir arbetslös eller behöver utnyttja övriga kassa förmåner.

IAET-kassa betalar sina medlemmar dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ifall de blir arbetslösa eller permitterade, utbildningsstöd för medlemmar som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, utbildningsdagpenning för medlemmar som deltar i frivilliga studier under arbetslösheten och alterneringsersättning för medlemmar som är på alterneringsledighet.

Rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning har arbetslöshetskassans medlem (=försäkrad), som varit försäkrad minst de 34 närmaste veckorna och som försäkrad uppfyllt arbetsvillkoret förutsatt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetsvillkoret

Arbetsvillkoret uppfylls då en person under de 28 närmast föregående månaderna (granskningsperiod) varit 26 kalenderveckor i sådant arbete, där arbetstiden under varje vecka varit minst 18 timmar eller arbetsavtalsenlig regelbunden arbetstid (t.ex. under utjämningsperioden i treskiftsarbete) har i genomsnitt varit minst 18 timmar i veckan och lönen varit kollektivavtalsenlig. Om det inte finns ett kollektivavtal inom branschen skall lönen för ett heltidsarbete uppgå till minst 1 189 euro / månad (1 187 euro år 2017).

Vid flytt utomlands

Flyttar du utomlands kan det vara bra att kolla upp hur ditt kassamedlemskap skall se ut. Även då du återvänder utomlands ifrån och har hört till en kassa där ber vi dig kontakta oss på kansliet snarast.
Observera att föreningen inte automatiskt får information om kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.