Vem räknas som företagare?

Med företagare avses enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa följande personer:


1. en person som får sin huvudsakliga utkomst som företagare.


Som en sådan företagare räknas personer som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), till exempel:

  • yrkesutövare eller näringsidkare (Obs! Till denna kategori hör privatpersoner eller firmor)
  • lantbruksföretagare
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

2. samt delägare,

  • som har en ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon äger minst 15 % eller hans eller hennes familjemedlemmar eller han eller hon tillsammans med sina familjemedlemmar -äger minst 30 % av aktiekapitalet eller aktiernas röstetal eller på annat sätt har motsvarande bestämmanderätt,
  • som arbetar i ett aktiebolag där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar har minst 50 % av aktiekapitalet eller -antalet röster i aktiebolaget eller på annat sätt motsvarande bestämmanderätt,
  • som på det sätt som tidigare nämnts arbetar i ett annat företag eller bolag där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar anses ha sådan bestämmanderätt som motsvarar de ovan nämnda punkterna.

En person anses ha en ledande ställning i företaget om personen är verkställande direktör, styrelsemedlem eller har en motsvarande ställning.
Som familjemedlem räknas make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren i rakt uppstigande eller nedstigande led och som bor i samma hushåll som företagaren. En person kan alltså även anses vara företagare om han eller hon arbetar i ett företag som ägs av en familjemedlem, även om personen inte själv skulle äga någon andel i företaget.

Arbete som företagare medräknas inte i löntagarens arbetsvillkor. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens företagarstatus. En person som anses ha företagandet som huvudsyssla har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om arbets- och nåringsbyrån har ansett att sökanden har företagsverksamhet som bisyssla och sökanden har uppnått arbetsvillkoret i annat arbete som uppfyller löntagarens arbetsvillkor kan sökanden få jämkad arbetslöshetsdagpenning förutsatt att alla övriga villkor uppfylls.


Från företagare till arbetslös

En företagare på heltid anses vara arbetslös då företagsverksamheten helt har lagts ner. Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett bindande utlåtande om avslutad företagsverksamhet.
Om personen är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lönar det sig att överväga byte av kassa. En person som har företagsverksamhet kan försäkra sig i en företagarkassa, t.ex. Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT). Läs mera