Organisation

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet (dokument till förbundsmötet hittas här), som består av alla vid mötet närvarande röstberättigade förbundsmedlemmar. Förbundsmötet sammankallas två gånger per år: i mars eller april till årsmöte och i november eller december till valmöte. Årsmötet behandlar verksamhetsberättelse och bokslut. Valmötet väljer styrelse och fastställer verksamhetsplan och budget.

Förbundets Styrelse
leder den löpande verksamheten, och står för officiella ställningstaganden samt representation utanför förbundet. Styrelsen är underställd förbundsmötet.

Styrelsen har ett antal utskott
med olika ansvarsområden. Utskotten är underställda styrelsen. Beroende på aktuella projekt tillsätter styrelsen speciella utskott och arbetsgrupper.

Inom förbundet verkar dessutom Fackavdelningar,
Regionalavdelningar samt Specialavdelningar